Postać
Krzysztof Karol Daszyk

Krzysztof Karol Daszyk (ur. 1964), polski historyk. Ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1988 r. W 1994 r. obronił pracę doktorską: Osobliwy podolak. W kręgu myśli historiozoficznej i społeczno-politycznej Wojciecha hr. Dzieduszyckiego. W 2002 r. na podstawie rozprawy: Strażnik romantycznej tradycji. Rzecz o Stefanie Buszczyńskim, Rada Wydziału Historycznego UJ nadała mu tytuł doktora habilitowanego. Pracuje w Zakładzie Historii Polski Nowoczesnej Instytutu Historii UJ.

Do jego głównych zainteresowań badawczych zaliczają się dzieje polskiej myśli politycznej, społecznej oraz historiograficznej i historiozoficznej doby zaborów; kształtowanie się nowoczesnej świadomości Polaków, recepcja twórczości wieszczów romantycznych. Ważniejsze publikacje: Osobliwy Podolak. W kręgu myśli historiozoficznej i społeczno-politycznej Wojciecha hr. Dzieduszyckiego (Kraków 1993), Strażnik romantycznej tradycji. Rzecz o Stefanie Buszczyńskim (Kraków 2001), „Niech wróci mogiła”… Ideowo-polityczne spory o wawelski grób dla Juliusza Słowackiego (Kraków 2010).

***

Biogram powstał w ramach projektu „Nauka i polskie dziedzictwo intelektualne. Program popularyzacji polskich nauk humanistycznych i społecznych” finansowanego w ramach umowy 986/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.